Modernizácia po dobe životnosti

Aj napriek tomu, že našimi službami značne predĺžime životnosť technologických zariadení, nastane
okamih, že ďalšie investície do opráv zariadení sa stávajú nerentabilné ako aj skutočnosť, že
technická úroveň zariadení je už zastaraná. V takomto prípade prichádzame k zákazníkovi s ponukou
modernizácie za najnižšie investície. Jedná sa o výmenu starého zariadenia za nové za špeciálnych
obchodných podmienok. Takáto výmena prichádza do úvahy ak doba prevádzky zariadenia je viac
ako 10 rokov prípadne porucha zariadenia po uplynutí záručnej doby je taká vážna, že nie je
rentabilné vykonať opravu. Podmienkou výmeny je odovzdanie starého zariadenia v kompletnom
stave do 30 dní odo dňa zakúpenia nového zariadenia.