Pravidelná servisná kontrola

Každé technologické zariadenie počas svojej prevádzky sa opotrebúva a menia sa jeho vlastnosti čo
priamo vplýva na hospodárnosť a spoľahlivosť prevádzky. Aby zariadenie bolo vždy
prevádzkyschopné a dosahovalo maximálnu účinnosť, vykonávajú sa pravidelné technické prehliadky,
počas ktorých sa meraním a fyzickou obhliadkou zisťujú odchýlky od optimálneho chodu a tieto sa
korigujú. Výsledkom je optimálne fungujúce spoľahlivé a hospodárne zariadenie, ktoré v maximálnej
miere slúži svojmu pôvodnému zámeru.