Uvedenie do prevádzky

Každé jedno zariadenie pred dodaním zákazníkovi je podrobené výstupnej technickej kontrole
a opúšťa výrobný závod iba v prípade, ak výstupná kontrola dopadla na 100 percent. Aj keď každé
jedno zariadenie je prednastavené vo výrobe na parametre, ktoré špecifikoval zákazník, je nutné
každé jedno zariadenie prispôsobiť technickým podmienkam na mieste inštalácie. Iba takto presne
nastavené zariadenie bude schopné dokonale pracovať podľa pôvodného zámeru zákazníka. Činnosť
zabezpečujúca tieto požiadavky sa volá prvé uvedenie zariadení do trvalej prevádzky a vykonávajú ju
vyškolený odborný pracovníci pod naším vedením. Aplikujú sa všetky pokyny a odporúčania výrobcu
a o výsledku je vždy spísaný protokol servisným technikom. Táto činnosť je úvodom k trvalej
starostlivosti a oprávňuje zákazníka využívať bezplatnú záruku v zmysle záručných podmienok.