Servis a podpora

Náš systém odbornej podpory pomáha našim partnerom od návrhu cez realizáciu až po údržbu, či už ide o servis, technické poradenstvo, energetické štúdie alebo audity. Neváhajte a obráťte sa na nás, naši odborníci vám poradia pri celom procese, a to už od fázy posudzovania potrieb.

  • Domáca servisná sieť

  • Odborníci

  • Projektová podpora

  • Nepretržité vzdelávanie

Naša spoločnosť kladie dôraz na popredajné služby a servis predaných zariadení o čo sa starajú zmluvné servisné organizácie pod našim priamym dohľadom. Naši partneri v oblasti servisu absolvujú každoročne odbornú prípravu u výrobcu s cieľom neustále si obnovovať poznatky a odovzdávať všetky skúsenosti z prevádzky zariadení získané v priebehu mnohých rokov.

Servis

Naša spoločnosť poskytuje záruku na nami dodávané zariadenia v zmysle záručných podmienok, ktoré kupujúci kúpou zariadení prijíma bez výhrad. Štandardná záruka na zariadenia je 24 mesiacov odo dňa inštalácie za splnenia všetkých podmienok uvedených v záručných podmienkách. Potvrdením záruky je servisný protokol z prvého uvedenia do prevádzky, ktoré kupujúci objednáva u zmluvného partnera absolutgaz s.r.o.. Táto služba je spoplatnená v zmysle aktuálnych cenníkov.

Kupujúci má možnosť do 3 mesiacov odo dňa uvedenia zariadení do prevádzky požiadať o vypracovanie servisnej zmluvy na dobu 5 rokov, čím získava výhodnejšie servisné sadzby ako aj predĺženie záručnej doby o ďalšie 2 roky.

Bližšie informácie k popredajným službám k zakúpeným zariadeniam získate na adrese www.absolutgaz.sk . Prípadne svoje požiadavky a otázky týkajúce sa servisu zasielajte na servis@absolutgaz.sk

Požiadavky na inštaláciu alebo opravy v rámci záruky treba oznámiť priamo spoločnosti PAKOLE Kft., ktorá následne prijme nevyhnutné opatrenia.

Záruka je poskytovaná len na zariadenia, ktoré sú nainštalované schváleným značkovým servisom, ktorý je vo zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou. Záručná lehota začína uvedením zariadenia do prevádzky.

Záruka

Kupujúci si môže uplatniť záruku na zakúpené zariadenia v záručnej dobe formou písomnej reklamácie , ak boli splnené všetky podmienky, vyplývajúce zo záručných podmienok dodávateľa. Podmienkou je, že zariadenia boli uvedené do prvej prevádzky cez zmluvného partnera spoločnosť absolutgaz s.r.o., a počas záručnej doby nebol vykonaný na zariadeniach servisný zásah treťou stranou. Zároveň boli vykonávané všetky pravidelné ročné prehliadky v zmysle predpisov k údržbe od výrobcu. Kupujúci je povinný na vyzvanie servisného technika predložiť všetky dokumenty potvrdzujúce splnenie záručných podmienok.

V takomto prípade má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie závad na zariadeniach, ktoré neboli spôsobené neodborným zásahom alebo užívaním. Spôsob odstránenia porúch je v plnej kompetencii servisného technika. V prípade, ak sa zistí miestnou obhliadkou, že sa nejedná o reklamáciu, všetky práce a výkony budú spoplatnené objednávateľovi v zmysle aktuálnych cenníkov. Objednávateľ opráv je povinný podpísať na protokole vykonanie prác prípadne môže do poznámky spísať svoje výhrady. Neskôr sa na výhrady neberie ohľad.

BEZPLATNÉ PORADENSTVO

Pomáhame projektantom a používateľom pri výbere optimálnych vykurovacích riešení, súvisiacich prvkov systému a príslušenstva poskytovaním poradenstva a odovzdávaním skúseností alebo ponukou individuálneho zaškolenia.

Bezplatne v rámci inžinierskeho servisu:

  • poskytujeme rady telefonicky, písomne alebo osobne

  • pripravujeme technické návrhy, cenové ponuky, výkresy,

  • vykonávame prehliadky a poradenstvo na mieste.